Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Podróże służbowe nie powinny odbywać się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana. Osoby pracujące w Niemczech, które na zlecenie przełożonego udają się w wyjazd służbowy, powinny otrzymywać tzw. dietę, czyli zryczałtowane wydatki, poniesione w związku z przebywaniem w podróży. W 2020 roku ogłoszono nowe stawki, jeśli chodzi o wysokość, jaką powinna mieć dieta kierowcy w Niemczech. Wysokość diety w Niemczech 2022 r. – ile wynosi? Jeśli chcesz dowiedzieć się jak obliczyć diety zagraniczne, po jakim kursie należy je rozliczać oraz ile wynosi dieta w Niemczech, zapoznaj się z naszym wpisem. Zbieramy w nim odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące diety kierowców w Niemczech 2022 r. Zapraszamy do lektury.

Jak obliczyć diety zagraniczne?

Praca zawodowego kierowcy wiąże się z częstym przebywaniem w delegacji. Często jednak kierowcy zastanawiają się, w jaki sposób obliczyć diety zagraniczne. Ze względu na specyfikę pracy w tym zawodzie, definicja podróży służbowej kierowcy różni się od kodeksowego brzmienia tego pojęcia. Za tego typu podróż przysługują jednak również tzw. diety, czyli zryczałtowane koszty poniesione w związku z przebywaniem poza domem z powodów służbowych. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia oraz inne drobne wydatki i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia w sprawie podróży służbowej. Czas podróży służbowej, jeśli jest to podróż drogą lądową, liczony jest od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę, do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju. Za niepełną dobę podróży zagranicznej również obowiązuje dieta, jednak w stosownie przeliczonej wysokości. W przypadku podróży poniżej 8 godzin przysługuje nam 1/3 diety. Jeśli podróż obejmuje ponad 8 godzin, przysługuje nam 1/2 diety. Jeśli natomiast wyjazd obejmuje ponad 24 godziny, jest to cała stawka. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Pracownikowi, któremu w czasie podróży zagranicznej zapewniono bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje dieta pomniejszona o 20 lub 40 proc. kwoty ustalonej według powyżej opisanych zasad. Zwrotowi nie podlegają również wszelkie wydatki niezwiązane z pracą.

W jaki sposób uzyskać pieniądze? Istnieją dwa sposoby. koszty diety może zwrócić pracownikowi pracodawca albo też pracownik może to uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

Po jakim kursie przeliczać diety zagraniczne?

Skoro wiesz już w jaki sposób obliczyć dietę zagraniczną, pewnie zastanawiasz się po jakim kursie należy ją przeliczać. W przypadku diet zagranicznych, pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Rozliczenie kosztów podróży należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Diety wypłacone z tytułu odbycia przez pracownika zagranicznej podróży służbowej powinny być przeliczone na PLN według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, tzn. z dnia poprzedzającego dzień przedłożenia przez pracownika dokumentów, w których dokonał tego rozliczenia.

Wysokość diety w Niemczech – stawki obowiązujące w 2022 roku

Od dwóch lat osoby pracujące w Niemczech, które na zlecenie przełożonego jadą do klienta, na konferencję czy udają się w inny wyjazd służbowy, mogą liczyć na wyższą dietę. Powiększona stawka przysługuje osobom, które spędzają poza miejscem pracy więcej niż 8 godzin. W styczniu 2020 roku wysokość stawki dla pracowników, którzy przebywają w podróży służbowej powyżej 8 godzin, została podniesiona o 2 euro. W związku z tym, kierowcy powinni otrzymywać 14 euro za wyjazd, który trwa powyżej 8 godzin oraz 28 euro za wyjazd, który trwa powyżej 24 godzin. W przypadku kilkudniowych wyjazdów dieta za dzień przyjazdu i odjazdu wynosi połowę tej kwoty, czyli 14 euro. Sporym ułatwieniem jest również wprowadzenie zryczałtowanej stawki za noclegi w kabinie w wysokości 8 euro za noc. Do tej pory kierowcy ciężarówek musieli przedstawiać dowody na to, ile wydali na parking, prysznic czy toaletę, albo szacować te wydatki w ramach kwoty 5 euro. Obecnie stawka ta wzrosła i została ujednolicona, w związku z czym pracownik nie ma potrzeby dokumentowania wydatków. Jeśli jednak pracownik poniesie koszt związany z delegacją, który przekracza 8 euro, musi przedstawić odpowiednie dowody, jeśli chce otrzymać zwrot środków.